Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ŞÜKRÜYE RUHİ (RETIRED)
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 4083
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Hacettepe Üniversitesi, Linguistics

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Ruhi, Ş., The Bone Motif and Lambs in the Turkish Folktale, 'The Reed Door'. "Asian Folklore Studies", 59, (2000), p.59-77.
  A.2 Ruhi, Şükriye, Politeness in compliment responses: a perspective from naturally occurring exchanges in Turkish. "Pragmatics", 16, (2006), p.43-101.
  A.3 Ruhi, Şükriye; Spencer-Oatey, Helen, Identity, face and (im)politeness. "Journal of Pragmatics", 39, (2007), p.635 - 638.
  A.4 Ruhi, Şükriye, Higher-order Intentions and Self-Politeness in Evaluations of (Im)politeness: The Relevance of Compliment Responses. "Australian Journal of Linguistics", 27, (2007), p.107-145.
  A.5 Ruhi, Şükriye; Işık-Güler, Hale, Conceptualizing Face and Relational Work in (Im)politeness: Revelations from Politeness Lexemes and Idioms in Turkish. "Journal of Pragmatics", 39, (2007), p.681 - 711.
  A.6 Şükriye Ruhi, Intentionality, Communicative Intentions and the Implication of Politeness. "Intercultural Pragmatics", 5, (2008), p.287-314.
  A.7 Ruhi, Ş., Çokal Karadaş, Derya, Features for an internet accessible corpus of spoken Turkish discourse. "Working Papers in Corpus-based Linguistics and Language Education", 3, (2009), p.311-320.
  A.8 Ruhi, Ş., The pragmatics of yani as a parenthetical marker in Turkish: Evidence from the METU Turkish Corpus. "Working Papers in Corpus-based Linguistics and Language Education", 3, (2009), p.285-298.
  A.9 Işık-Güler, Hale, Ruhi, Şükriye, Face and impoliteness at the intersection with emotions: A corpus-based study in Turkish. "Intercultural Pragmatics", 7, (2010), p.625-660.
  A.10 Şükriye Ruhi, Face as an indexical category in interaction. "Journal of Pragmatics", 42, (2010), p.2131-2146.
  A.11 Ruhi, Şükriye; Kadar, Daniel Z., 'Face' Across Historical Cultures: A Comparative of Turkish and Chinese. "Journal of Historical Pragmatics", 12, (2011), p.25-48.
 

Conference Papers

  A.1 Ruhi,Ş., Restrictions on the Interchangeability of Discourse Connectives: A Study on AMA and FAKAT. "Turcologica, The Mainz Meeting Proc.on the 7th Int. Conf on Turkish Li", 32, (1998), p.135-153.
  A.2 Ruhi, Ş., Complimenting Women in Turkish: Shaping Identities and Defining Ingroupness. "7th International Conference on Pragmatics, 9-14 July 2000: Abstracts", (2000), p.111.
  A.3 Şükriye Ruhi; Hale Işık, Conceptualising face and facework: Revelations from politeness lexemes and idioms in Turkish. "9th International Pragmatics Conference, 10-15 July 2005, Riva del Garda, Italy", (2005), p.311.
  A.4 Ruhi, Şükriye, Reference to self: Implications for cognitive and cultural linguistics. The 13th International Conference on Turkish Linguistics. "The 13th International Conference on Turkish Linguistics, Book of Abstracts", (2006), p.99.
  A.5 Ruhi, Şükriye, The representation of women in Turkish Compliments. "10th International Cognitive Linguistics Conference, 15-20 July 2007, Book of Abstracts", (2007), p.167.
  A.6 Ruhi, Şükriye, The lover and beloved as ‘gönül’ and the ‘heart’ as the experiencer of feelings in Turkish romantic love. "10th International Cognitive Linguistics Conference, 15-20 July 2007, Book of Abstracts", (2007), p.285 - 286.
  A.7 Şükriye Ruhi, Where Aspects of Self and Face (do not) Surface in Interaction. "4th International Symposium on Politeness, "East Meets West"", (2008), p.71.
  A.8 Ruhi, Ş., Face and the Cognitive ‘Negativity Bias’: A View from Turkish and British English. "Linguistic Impoliteness and Rudness II", (2009), p.65-66.
  A.9 Ruhi, Ş., Face as a Chronotopic, Indexical Category. "11th International Pragmatics Conference", (2009), p.311.
  A.10 Ruhi, Ş., Işık-Güler, H., Hatipoğlu, C., Eröz-Tuğa, B. & Çokal Karadaş, D., Achieving representativeness through the parameters of spoken language and discursive features: the case of the Spoken Turkish Corpus. "Language Windowing through Corpora. Visualización del lenguaje a través de corpus. Part II", (2010), p.789-799.
  A.11 Ruhi, Ş., Eröz-Tuğa,B., Hatipoğlu,Ç.,Işık-Güler, H., Acar, G., Eryılmaz, K., .., Sustaining a corpus for spoken Turkish discourse: Accessibility and corpus management issues. "Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2010)", (2010), p.44-48.
  A.12 Ruhi, Şükriye, Developing Annotation Parameters for Emotion and Emotivity in Corpus-Driven and Corpus-Based (Im)Politeness Studies. "Vth International Symposium on Politeness", (2010).
  A.13 Çelebi, Hatice, Ruhi, Şükriye, Identifying Impoliteness in Spoken Corpora: A Methodological Perspective. "Sixth International Conference on Politeness", (2011), p.25.
  A.14 Ruhi, Şükriye, ‘LOOK’ as an Expression of Procedural Meaning in Directives in Turkish: Evidence from the Spoken Turkish Corpus. "Sixth International Conference on Politeness", (2011), p.85.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ruhi, Ş., and Doğan, G., Relevance Theory and Compliments as Phatic Communication: The Case of Turkish. "Linguistic Politeness Across Boundaries: The Case of Greek and Turkish", (2001), p.341-390.
  A.2 Ruhi, Şükriye, Complimenting women in Turkish: Gender identity and otherness. "Us and Others: Social identities across languages, discourse and cultures", (2002), p.401- 427..
  A.3 Ruhi, Şükriye, Konu ve erişim hiyerarşisi. "Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler", (2002), p.83-93.
  A.4 Ruhi, Şükriye, Türkçe Psikoloji makalelerinde tartışma yapısı. "Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler", (2002), p.163-180.
  A.5 Ruhi, Şükriye, Evoking face in self and other-presentation in Turkish. "Face, Communication and Social Interaction", (2009), p.155-174.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Ruhi, Ş., "Kocaman, A. ve N. Osam, Uygulamalı Dilbilim-Yabancı Dil Öğretimi Terimleri Sözlüğü. (2000). Anakara Hitit Yayınevi." (review article). "Dilbilim Araştırmaları", 2001, (2001), s.106-108.
  A.2 Ruhi, Şükriye, The Modal Adverbs mutlaka and kesinlikle in the Context of Directives and Deontic Modality in Turkish. "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Anadolu University Journal of Social Sciences", 2, (2002), s.19-38.
  A.3 Ruhi, Şükriye, A relevance-theoretic approach to word meaning: An investigation within the context of “Karşı,” a poem by O. Veli Kanık. "Dilbilim Araştırmaları", (2003), s.41-51.
  A.4 Şükriye Ruhi, Accounting for compliment responses: A critique of the maxim approach in politeness theory. "Dilbilim Araştırmaları", (2004), s.75-87.
  A.5 Ruhi, Şükriye, (Im)politeness and the relevance of compliment responses. "Dilbilim Araştırmaları 2006", (2006), s.73-89.
 

Conference Papers

  A.1 Ruhi, Ş., Zeyrek, D. and Turan, Ü., Koşul Tümcelerinde Varsayımsallık ve Gerçek Karşıtlığı. "XIII. Dilbilim Kurultayı, Bildiriler", (2000), s.19-29.
  A.2 Şükriye Ruhi, Türkçede İnceliğin Kavramlaştırılması: 'Yüz' ve 'gönül' ile ilgili sözcük ve deyimler üzerine bir inceleme. "XIX. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI Bildiri Özetleri, 20-21 Mayıs 2005, Harran Üniversitesi", (2005), s.25.
  A.3 Çokal, Derya, Şükriye Ruhi, Discourse deixis in L2 English writing: Implications for researching Interlanguage demonstrative systems. "EUROSLA 2006: Theories of Second Language Acquisition and Their Implications, 13-16 September 2006", (2006), s.46.
  A.4 Ruhi, Şükriye, Terimleşmede ontolojik sorunlar: İncelik açısından bir bakış. "Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü, 35. Kuruluş Yılı, Dilbilim Konferansı Bildiri Kita", (2007), s.5.
  A.5 Ruhi, Şükriye, İncelik kuramında gelişmeler ve kavramsal sorunlar. "XX1. Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2007, XX1. Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri Kitapçığı", (2007), s.74-75.
  A.6 Şükriye Ruhi, Yani: Bir Ayraç Açma Sözcüğü. "XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2008), s.9-10.
  A.7 Ruhi, Ş., Çokal Karadaş, Derya, Türkçe İçin Sözlü Derlem Oluşturmada Bazı Temel Sorular. "Mersin Sempozyumu, 19 – 22 KASIM 2008, Bildiriler, Cilt 1", (2009), s.553-560.
  A.8 Ruhi, Şükriye, Sözlü Derlem için Veribilgisi Geliştirme: Bağlam ve Tür Kavramlarına Derlem Dilbilimi Açısından bir Bakış. "24. Ulusal Dilbilim Kurultayı", (2010), s.128-129.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ruhi,Ş., Az Söz, Çok İş: Televizyonda Futbol Karşılaşmalarının Sunuluşu. "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk Dilinin Kullanımı", (1998), s.87-96.
  A.2 Ruhi, Ş. and Zeyrek, D., Halkbiliminde Dilbilimsel Duyarlık: Seyfi Karabaş. "Seyfi Karabaş Armağanı/Studies in Memory of Seyfi Karabaş", (2000), s.211-217.
  A.3 Ruhi, Şükriye, Kültür araştırmalarında dilbilimin yeri: Kültürel anahtar sözcük bakış açısı. "Dilbilim: Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar", (2006), s.89-100.
  A.4 Ruhi, Şükriye, Bu yüz yüzünden. "Bir Bilim-eri'nden Yaşayakalanlar: Prof. Dr. Özcan Başkan'a Armağan", (2007), s.144-158.
  A.5 Ruhi, Ş., İncelik kuramında ontolojik sorunlar. "35. Yıl Yazıları (1972-2007)", (2009), s.94-104.
<< back