Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr BÜLENT ÇETİNKAYA
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3651
Fax :  +903122107971
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mathematics Education
  Master's, CBU, Mathematics
  Doctorate, SYRACUSE UNIVERSITY, Mathematics Education

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Zeytun, A. S., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K., Mathematics Teachers’ Covariational Reasoning Levels and their Predictions about Students’ Covariational Reasoning Abilities. "Educational Sciences: Theory and Practice", 10, (2010), p.1573-1612.
  A.2 Ubuz, B., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Ozgeldi, M., Exploring the quality of the Mathematical Tasks in the New Turkish Elementary School Mathematics Curriculum Guidebook: The Case of Algebra. "ZDM - The International Journal on Mathematics Education", 42, (2010), p.483-491.
  A.3 Cetinkaya, B.and Erbas, A. K., A Psychometric Evaluation of Turkish Adaptation of The Mathematics Teacher Efficacy Belief Instrument for In-Service Teachers. "Spanish Journal of Psychology", 14, (2011), p.956-966.
  A.4 Bas, S., Erbas, A. K. and Cetinkaya, B, Öğretmenlerin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Yapılarıyla İlgili Bilgileri [Teachers’ Knowledge about Ninth Grade Students’ Ways of Algebraic Thinking]. "Education and Science", 36, (2011), p.41-55.
  A.5 Cetinkaya, B., Understanding teachers in the midst of reform: Teachers’ concerns about reformed sixth grade mathematics curriculum in Turkey. "EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education", 8, (2012), p.155-166.
  A.6 Didis, M. G., Erbas, A. K., Cetinkaya, B. & Cakiroglu, E., Prospective secondary mathematics teachers’ interpretations of students’ thinking.. "Research in Mathematics Education", 16, (2014), p.77-78.
  A.7 Erbas, A. K.., Kertil, M., Cetinkaya, B., Cakiroglu, E., Alacaci, C., & Bas, S., Matematik eğitiminde modelleme: Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar. [Mathematical modeling in mathematics education: Basic concepts and approaches]. "Educational Sciences: Theory and Practice", 14, (2014), p.1607-1627.
  A.8 Cetinkaya, B., Kertil, M., Erbas, A. K., Korkmaz, H., Alacaci, C., Cakiroglu, E., Pre-service teachers’ developing conceptions about the nature and pedagogy of mathematical modeling in the context of a mathematical modeling course. "Mathematical Thinking and Learning", 18, (2016), p.287-314.
  A.9 Didis, M. G., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., Alacaci, C., & Cakiroglu, E., Exploring prospective secondary mathematics teachers’ interpretation of student thinking through analysing students’ work in modelling. "Mathematics Education Research Journal", 28, (2016), p.349-378.
 

Conference Papers

  A.1 Cetinkaya, B., Sen, A., & Bas, S., Integrating mathematical modeling and technology in teaching and learning mathematics. "Eighth International Educational Technology Conference", (2008), p.241-247.
  A.2 Zeytun, A. S. and Cetinkaya, B., Understanding Pre-Service Mathematics Teachers’ Difficulties in Constructing a Mathematical Model. "35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education", 1, (2011), p.387.
  A.3 Hatisaru, V. and Cetinkaya, B., Assessing Students’ Listening Skills: A Case Study.. "35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education", 1, (2011), p.311.
  A.4 Hatisaru, V., Erbas, A. K. and Cetinkaya, B., Using History of Mathematics in Teaching Mathematics: Teachers’ Views.. "35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education", 1, (2011), p.312.
  A.5 Kertil, M., Didis. G., Erbas, A. K. and Cetinkaya, B., Investigating Pre-Service Teachers’ Understanding of Rate of Change and Derivatice Graphs Through a Model Development Sequence. "35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education", 1, (2011), p.333.
  A.6 Kertil, M., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K., Öğretmen adaylarının MS-Excel yardımıyla kovaryasyonel düşünme süreçlerinin incelenmesi. "6th International Computer and Instructional Technologies Symposium", (2012), p.307.
  A.7 Celikdemir, K., & Cetinkaya, B., Conceptualizations of professional standards for prospective mathematics teacher educators. "1st Applied Education Congress", (2012), p.180-181.
  A.8 Baş, S., Didiş, M. G., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., & Alacacı, C., Teachers as investigators of students’ written work: Does this approach provide an opportunity for professional development?. "Proceedings of the Eighth Congress of European Research in Mathematics Education", (2013), p.2936-2945.
  A.9 Didis, M. G., Erbas, A. K., Cetinkaya, B. & Cakiroglu, E., Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Interpretations of Students’ Thinking. "Proceedings of the British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM)", 33, (2013), p.19-24.
  A.10 Didis, M. K., Bas, S., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Cakiroglu, E., Analyzing students’ works: An opportunity for pre-service teachers to learn about teaching mathematics. "2013 European Conference on Educational Research", (2013), p.Online.
  A.11 Didis, M. K., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Cakiroglu, E., Pre-service secondary mathematics teachers’ learning about students’ thinking. "Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Edu", 5, (2013), p.49.
  A.12 Didis, M. G., Bas-Ader, S., Cakiroglu, E., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., Alacaci, Researchers’ experience of developing mathematical modeling tasks for secondary levels. "13th International Congress on Mathematical Education", (2016).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Yılmaz, A. and Çetinkaya, B, Using an Online Portfolio Course in Assessing Students' Work.. "The Turkish Online Journal of Educational Technology", 6, (2007), s.1-6.
  A.2 Guzel, I., Karatas, I., & Cetinkaya, B., Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada [A Comparison of Secondary School Mathematics Curriculum Guidebooks: Turkey, Germany and Canada].. "Turkish Journal of Computer and Mathematics Education", 1, (2010), s.309-327.
  A.3 Hatisaru, V., & Cetinkaya, B., Meslek Lisesi Öğrencilerinin Doğrusal ve Sabit Fonksiyon ile Bunların Grafiksel Gösterimine İlişkin Algıları [Vocational High School Students’ Perceptions on Linear and Constant Functions with their Graphical Representation]. "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi", 11, (2010), s.67-88.
  A.4 Didis, M. G., Erbas, A. K., Cetinkaya, B. & Cakiroglu, E., & Alacaci, C., Öğrenci çalışmalarını incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki rolü ile ilgili matematik öğretmen adaylarının düşünceleri. "Turkish Journal of Computer and Mathematics Education", 6, (2015), s.139-162.
  A.5 Didis, M. K., Erbas, A. K., & Cetinkaya, B., Matematik öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yönelik pedagojik yaklaşımlarının matematiksel modelleme etkinlikleri bağlamında incelenmesi. "İlköğretim-Online [Elementary Education Online]", 15, (2016), s.1367–1384.
 

Conference Papers

  A.1 Kula, F., Tat, E.T., Bulut, S. and Çetinkaya, B., Matematik Öğretmen Adaylarının Türevin Geometrik Yorumu İle İlgili Bilgileri. "XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5-7 Eylül 2007", (2007), s.internet.
  A.2 Tat, E.T., Kula, F., Bulut, S. ve Çetinkaya, B., Beş Kareliler Bulmacası. "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2007, Sbancı Üniversitesi, İstanbul", (2007), s.15.
  A.3 Bas, S., Erbas, A. K., & Cetinkaya, B., Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cebirsel örüntüler konusundaki düşünme yapılarıyla ilgili öğretmen bilgilerinin modellenmesi [Modeling teachers’ knowledge about ninth grade students’ thinking on patterns].. "Eighth National Science and Mathematics Education Congress", (2008), s.445.
  A.4 Cetinkaya, B., & Oren, D., İlköğretim 6. sınıf matematik öğretmenlerinin yeni matematik programı ve uygulanması hakkındaki görüşleri [6th grade mathematics teachers’ views about new mathematics curriculum and its implementation].. "Eighth National Science and Mathematics Education", (2008), s.106.
  A.5 Sen, A., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K., Matematik öğretmenlerinin öğrencilerin kovaryasyonel düşünme yapıları hakkındaki bilgileri [Mathematics teachers’ knowledge about students’ covariational thinking].. "Eighth National Science and Mathematics Education Congress", (2008), s.243.
  A.6 Hatisaru, V., & Cetinkaya, B., Meslek Lisesi Öğrencilerinin Fonksiyon Kavramını Algılamaları [Vocational School Students’ Conceptions of Function Concept.. "Ninth National Science and Mathematics Education Congress", (2010), s.12.
  A.7 Alacaci, C., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K., Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri [Mathematics Teacher Subject Matter Competencies]. "Ninth National Science and Mathematics Education Congress", (2010), s.126.
  A.8 Kaplan, M., Cetinkaya, B. ve Erbas, A. K., İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Grafik Hesap Makinesi Kullanımında Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri [Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Use of Graphing Calculators: Difficulties and Proposed Solutions]. "Tenth Mathematics Symposium", (2011), s.40.
  A.9 Koç, Y., Isiksal, M., Osmanoglu, A., Cetinkaya, B., Askun, C., Bulut, S., Sevis,, Solo Modeli İle Uzamsal Görselleştirme Becerilerinin Ölçülmesi. [Assessing the Spatial Visualization Abilities Using the SOLO Taxonomy]. "Tenth Mathematics Symposium", (2011), s.64-65.
  A.10 Yenmez, A. A., Erbas, A. K., Cetinkaya, B. ve Zeytun, A. S., Gerçekten Kanser mi, Değil mi? [Really Cancer or not?]. "Dördüncü Eğitimde İyi Örnekler Konferansı", (2011), s.38-39.
  A.11 Yenmez, A. A., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., Cakiroglu, E., & Alacaci, C., Matematik öğretiminde matematiksel modelleme sorularının kullanımı: Öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerine öğretmen görüşleri [Use of mathematical modeling activities in mathematics teaching: Teachers’ views on student learning outcomes].. "Tenth National Science and Mathematics Education Congress", (2012), s.455.
  A.12 Hatisaru, V., & Cetinkaya, B., İlköğretim öğrencilerinin matematik ve matematikçi algılarının incelenmesi [An investigation on elementary school students’ conceptions of mathematics and mathematician]. "Tenth National Science and Mathematics Education Congress", (2012), s.494.
  A.13 Vural, D. Ö., Çetinkaya, B., Erbaş, A. K., Alacacı, C., & Çakıroğlu, E., Lise matematik öğretmenlerinin modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik düşünceleri: Bir hizmet içi eğitim programının etkisi. "1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu", (2013).
  A.14 Zeytun, A. S., Cetinkaya, B., Erbas, A. K., How do prospective teachers develop mathematical models? A case of "who wants to be a millionare?" activity.. "The ERPA 2014 International Congresses on Education", (2014), s.68.
  A.15 Yilmaz, N., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K., Kamu personeli seçme sınavı ilköğretim matematik öğretmenliği öğretmenlik alan bilgisi testinin bir analizi. "The Eleventh National Science and Mathematics Education Congress", (2014), s.372.
  A.16 Bas, S., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., & Alacacı, C., Bir mesleki gelişim programı çerçevesinde öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme biçimlerini fark etme becerilerinin incelenmesi. "The Eleventh National Science and Mathematics Education Congress", (2014), s.877-878.
  A.17 Kertil, M., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K., Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren durumları modellerken grafik oluşturma ve yorumlama süreçlerinin incelenmesi. "The Eleventh National Science and Mathematics Education Congress", (2014), s.157.
  A.18 Didis, M. G., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., & Alacacı, C., Uygulamaya dayalı eğitim materyallerini incelemenin öğrenci düşünme şekillerini anlamadaki rolü ile ilgili matematik öğretmen adaylarının düşünceleri. "The Eleventh National Science and Mathematics Education Congress", (2014), s.1241-1242.
  A.19 Celikdemir, K., & Cetinkaya, B., Ortaöğretim matematik eğitimi doktora programlarının incelenmesi ve karşılaştırılması. "The Eleventh National Science and Mathematics Education Congress", (2014), s.663.
  A.20 Kol, M., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Ortaokul matematik öğretmen adaylarının dikey matematikselleştirme sürecinin bir matematiksel modelleme etkinliği bağlamında incelenmesi.. "Abstracts of Second Tuskish Computer and Mathematics Education Symposium", (2015), s.121.
  A.21 Mese, D., & Cetinkaya, B., Öğretmen adaylarının integral kavramı algıları: Alanı değişim kavramıyla yorumlama.. "Twelfth National Science and Mathematics Education Congress", (2016), s.16.
  A.22 Korkmaz, H., Erbas, A. K., Kertil, M., & Cetinkaya, B., Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin doğası ve modelleme etkinlikleri hakkındaki fikirlerindeki değişimin incelenmesi. "Twelfth National Science and Mathematics Education Congress", (2016), s.190.
  A.23 Kertil, M., Erbas, A. K., & Cetinkaya, B., İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “değişim oranı” kavramına yönelik düşünme biçimleri. "Twelfth National Science and Mathematics Education Congress", (2016), s.195.
  A.24 Vural, D. Ö., & Cetinkaya, B., Erbas, A. K., Lise matematik öğretmenlerinin matematikle ilgili inançlarının matematiksel modelleme temelli bir mesleki gelişim programı kapsamında incelenmesi. "Twelfth National Science and Mathematics Education Congress", (2016), s.249.
  A.25 Yilmaz, N., Ozdemir, I. E. Y., & Cetinkaya, B., Öğretmen adaylarının öğrencilerin ön bilgilerini tanımlama ve bu bilgiyi ders araştırmaları sürecine dahil etmeleri.. "Twelfth National Science and Mathematics Education Congress", (2016), s.116.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Alacaci, C., Erbas, A. K., & Cetinkaya, B., Koni kesitleri ve koni kesitlerinin tarihsel gelişimi. "Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar", (2013), s.291-308.
  A.2 Cetinkaya, B., Erbas, A. K., & Alacaci, C., Değişimi hesaplama: Türev kavramı ve tarihsel gelişimi. "Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar", (2013), s.530-555.
  A.3 Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Alacaci, C., Tarihi gelişimi ve önemi ile polinomlar. "Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar", (2013), s.371-386.
  A.4 Kertil, M., Çetinkaya, B., Erbaş, A. K., & Çakıroğlu, E., Matematik eğitiminde matematiksel modelleme [Mathematical modeling in mathematics education]. "Matematik eğitiminde teoriler [Theories in mathematics education]", (2016), s.539–563.
  A.5 Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Çakıroğlu, E., Aydoğan Yenmez, A., Şen, Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları [Real-life modeling tasks for high school mathematics].. "Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)", (2016).
<< back